Huisregels Schik Festival

Om het verblijf voor alle bezoekers van de Schik Festival zo prettig mogelijk te laten zijn, gelden voor bezoek aan en verblijf op dit evenement, tenminste de onderstaande huisregels.

Bezoekers van evenementen van het Schik Festival:

AANSPRAKELIJKHEID
Betreden de evenementenlocatie op eigen risico. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van de organisatie, van personen in dienst van haar, of van andere personen die door of vanwege haar te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens het door haar georganiseerde evenement en/of in verband met het verblijf op de evenementenlocatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.

GEHOORBESCHERMING
Bezoekers worden geadviseerd om gehoorbescherming te dragen.

GEDRAGING BIJ VERLATEN TERREIN
Bij het betreden en verlaten van de evenementenlocatie dienen bezoekers geen overlast te veroorzaken voor de omwonenden en nabije leefomgeving. Daarbij mogen drinkbekers niet meegevoerd worden naar buiten.

TOEGANG ONDER INVLOED
Het is verboden het evenemententerrein onder invloed van drank en/of drugs te betreden. Indien dit wordt geconstateerd, zal de bezoeker op het terrein worden geweigerd.

HET IS VERBODEN OM HET EVENEMENTENTERREIN MET HET VOLGENDE TE BETREDEN
Softdrugs, harddrugs, (alcoholische) dranken, glaswerk, huisdieren, slag-, steek, vuur– of stootwapens of andere voorwerpen die als wapen zouden kunnen aangewend. Bij het aantreffen van wapens en/of drugs en andere gevaarlijke voorwerpen vindt er een aanhouding plaats en wordt de verdachte over gedragen aan de politie.

TOILETTEN
Wildplassen is verboden en bij constatering zal de bezoeker van het evenemententerrein worden verwijderd.

FYSIEK EN/OF VERBAAL GEWELD
Fysiek of verbaal geweld tegen andere bezoekers en/of personeel wordt niet getolereerd.

KLEDING
Beledigende, provocerende en/of aanstootgevende kleding is niet toegestaan.

DRANKMISBRUIK
Drankmisbruik en/of dronkenschap wordt niet getolereerd. Bovenal wordt er geen alcohol geschonken beneden de 18 jaar en constatering zal leiden tot verwijdering van het evenement. Daarnaast wordt het overgeven van alcohol door een meerderjarige aan een minderjarige als overtreding beschouwd. Legitimatie is verplicht en op verzoek van de organisatie/ beveiliging dient deze getoond te worden. De beveiliging kan steekproefsgewijs alcoholcontroles uitvoeren. Bij weigering van de blaastest dient u het terrein te verlaten.

MINIMUMLEEFTIJD & LEGITIMATIE
Wij hanteren geen minimumleeftijd. Personen onder de veertien jaar moeten worden begeleid door een ouder, voogd en/of andere meerderjarige. Legitimatie is verplicht!

MARKETING
Het verkopen van diensten of producten, flyeren en andere promotie op of rondom het terrein is zonder schriftelijke toestemming van de organisatie niet toegestaan. Bij illegale promotie worden alle opgelegde sancties en/of schoonmaakkosten verhaald op desbetreffende organisatie/persoon.

HUISREGELS ZIJN LEIDEND
De organisatie is gerechtigd om bezoekers, die zich tegen het bezoekersreglement verzetten of zich er niet aan houden, te verwijderen.

AANWIJZINGEN ZIJN BINDEND
Aanwijzingen van het personeel en de beveiligingsmedewerkers dienen te allen tijde te worden opgevolgd.

VISITATIE/FOUILLERING
Wanneer beveiliging verzoekt om controle van meegevoerde bagage, dan wel het fouilleren aan kleding dient men mee te werken. Wanneer men niet meewerkt behoudt de organisatie/beveiliging het recht deze persoon van het evenemententerrein te verwijderen, dan wel de toegang te weigeren.

OVERIGE SITUATIES
In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend.

DAAR WAARIN DE BOVENSTAANDE HUISREGELS NIET IN VOORZIEN BESLIST EN ORGANISATIE EN/OF DE BEVEILIGING. BIJ HET BETREDEN VAN DIT EVENEMENT GA JE AKKOORD MET DIT REGLEMENT.